Ölçme ve Değerlendirme

Hazırlık sınıfında geçme notu 65’tir. Başarı hesaplamasının tam olarak anlaşılabilmesi açısından aşağıdaki tanım ve açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir.

Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için üç tip sınav uygulanır:

Bilgi yoklama sınavları (quizler): Kısa sınavlar ders sırasında önceden haber verilmeden yapılan dinleme, okuma, dilbilgisi ve/veya yazma* becerilerinin test edildiği sınavlardır. 2 yarıyıl boyunca yapılan tüm sınavların ortalaması okulun son haftası hesaplanır ve ortaya çıkan not kısa sınav notu olarak adlandırılır.Kısa sınavların telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci 0 (sıfır) alır.

Ara sınav (vize): Her iki yarıyılda üçer kere olmak üzere günü önceden haber verilerek yapılan dinleme, okuma, dilbilgisi, yazma ve/veya konuşma (3. ve 6. ara sınavlarda uygulanır) becerilerinin test edildiği sınavlardır. 6 sınavın ortalaması okulun son haftası hesaplanır ve ortaya çıkan not ara sınav notu olarak adlandırılır. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir.

Yeterlik sınavı: Yılda dört kez düzenlenir. Telafisi yoktur.

  • Her eğitim-öğretim yılı başında (İYS-GÜZ),
  • Güz yarıyılı sonunda (İYS-KIŞ),
  • Bahar yarıyılı sonunda (İYS-BAHAR) ve
  • Yaz öğretimi sonunda (İYS-YAZ) düzenlenir.

a) İYS-GÜZ: i. Güz Yeterlilik Sınavı Hazırlık Programından sorumlu olan tüm yeni kayıtlı öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında düzenlenir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altında not alan öğrenciler, seviye tespit sınavı notlarına göre başlangıç (A1), orta-öncesi (A2), orta (B1) kurlarına yerleştirilir. Yeterlik sınavından 0-40 arası not alan öğrenciler A1, 41-54 arası not alan öğrenciler A2, 55-64 arası not alan öğrenciler B1 düzeyinde eğitim almaya başlarlar.

ii. Hazırlık programına devam etmiş ancak başarısız olmuş eski kayıtlı öğrenciler İYS-GÜZ sınavında 65 ve üstü not aldıklarında başarılı kabul edilirler.

b) İYS-KIŞ: Kış Yeterlilik Sınavı Güz yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler ve hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamamış eski kayıtlı öğrenciler girebilir. Güz yarıyıl not ortalaması 50’in altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler, Güz yarıyılı notları Bahar dönemine aktarılarak Hazırlık programına Bahar yarıyılında da devam ederler.

c) İYS-BAHAR: Bahar Yeterlilik Sınavı Bahar yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılına iki yarıyıl süreyle devam etmiş ve yıliçi not ortalaması 50 ve üstü olan öğrenciler girebilir. Yıliçi not ortalaması 50’nin altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar.

d) İYS-YAZ: Yaz Yeterlilik Sınavı yaz öğretimi sonunda düzenlenir. Bu sınava yaz öğretimine kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları karşılayanlar girebilir. Yaz öğretimi not ortalaması 50’in altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler başarısız kabul edilirler. Yaz öğretimini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Güz Yeterlik ( İYS-GÜZ) sınavına girme hakkı vardır.

**Sınıf İçi Durum Değerlendirmesi Notu (Class Performance):  Sınf içi durum değerlendirmesi (1) derse katılım, derse hazırlanma, derse vaktinde gelme, devam, motivasyon ve davranış kriterleri üzerinden değerlendirme yapılarak öğrencilere verilen not ile (2) öğrencinin İngilizce konuşma, sunum yapma becerisi ve bu konudaki çabasının süreç içinde değerlendirilmesi sonucunda verilen notların toplamıdır. Söz konusu değerlendirme 2 yarıyıl boyunca her dönem sonunda (toplam 2 kere) yapılmakta ve ortalaması alınınca çıkan not sınıf içi durum değerlendirmesi notu olarak adlandırılmaktadır.

* Derse katılım vb. kriterlere göre performans değerlendirmesi ve İngilizce konuşma becerisi notları ve sunum notunuz dersinize giren her bir öğretmen tarafından ayrı ayrı verilmektedir.

 

BAŞARI HESAPLAMASI

Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin geçip kalmasını belirleyen iki durum söz konusudur.

1. Yıliçi notu 85 ve üstü olan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler ve 1. sınıfa başlayabilirler.

2. İYS-BAHAR sınavına girme hakkını elde edip, 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık programını başarıyla tamamlamış kabul edilirler ve 1 sınıfa başlayabilirler.

Doğrudan başarılı olup olmayacağınızı ve/veya İYS-BAHAR'a girip giremeyeceğinizi belirleyen unsur yıl içi notunuzdur.

Peki yıl içi notunuz nasıl hesaplanmaktadır?

Yıl içi notu hesaplaması:        Kısa sınav (quiz) not ortalamanızın % 30u

                                              Ara sınav not ortalamanızın % 60ı

                                             Sınıfiçi değerlendirme (sınıf performansı) not ortalamanızın % 10u

                                     +_______________________________

                                                                  Yıliçi notunuz

♦♦♦ Yıl içi notunuz 85 ve üstü ise doğrudan başarılı kabul edilirsiniz.

♦♦♦ Yıl içi notunuz 50 ve üstü ise (diğer bir deyişle en düşük 50 en yüksek 84 ise- çünkü 85 ve üstü direk başarılıdır) İYS-BAHAR sınavına girebilirsiniz. (Bu sınavdan 65 ve üstü alırsanız başarılı kabul edilirsiniz. 64 ve altı alırsanız başarısız kabul edilirsiniz.)

♦♦♦ Yıl içi notunuz 49 ve altı ise İYS-BAHAR sınavına giremezsiniz ve doğrudan başarısız kabul edilirsiniz. İsterseniz Yaz öğretimine devam edebilirsiniz, ya da doğrudan İYS-GÜZ'e girebilirsiniz.

YIL İÇİ NOTUNUZUN GEÇME KALMANIZA TEK ETKİSİ İYS-BAHAR'A GİRİP GİREMEYECEĞİNİZİ BELİRLEMESİ AÇISINDANDIR. YANİ YILİÇİ NOTUNUZ 75 BİLE OLSA, İYS-BAHAR'DAN 65 ve ÜSTÜ BİR NOT ALMAZSANIZ BAŞARISIZ KABUL EDİLİRSİNİZ.