Modern Diller Disiplin Yönetmeliği

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
(13.1.1985 tarihli ve 18634 sayılı R.G. 'de yayınlanmıştır.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1
  
Bu yönetmelik, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanan işleri yapan ve öğrencilik sıfat , şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:
Madde 2
  
Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim gören öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirleri , disiplin kurulları ile disiplin soruşturması ,disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esasları bu yönetmelikle göstermiştir.

Hukuki Dayanak:
Madde 3
  
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. maddesi ile 65. maddesinin a / 9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

Tanımlar:
Madde 4
   Bu yönetmelikte geçen ;
Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,konservatuarlar,meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

Öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans (master), doktora veya tıpta uzmanlık veyahut sanatta yeterlik öğrenimi gören kişileri,

Yükseköğretim Kurumlarından Uzaklaştırma: Öğrencinin, belirtilen süre içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun bina, bahçe,eklenti ve tesislerine girmesinin yasaklanmasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM :
Disiplin Cezaları ve Suçları

Disiplin Cezaları:
Madde 5
  
Disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma : Öğrenciye , öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama: Öğrenciye , öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
c) Yükseköğretim Kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
d) Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
e) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 6
  
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vekara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
b) Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,
c) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek

Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 7
   Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
b) Yüksek öğretim kurumlarında duvarlara,demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret,resim ve benzeri şekiller çizmek,
c) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
d) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak,
e) Ders,seminer,uygulama,laboratuvar,atelye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
f) Yükseköğretim kurumunun ders, seminer,konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak,
g) Kumar oynamak veya oynatmak,

Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 8
  
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak, yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,
b) Törenlerde; tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak,
c) Yükseköğrerim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,
d) Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerlere uyarıya rağmen işgalde devam etmek,
e) Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
f) Yüksek öğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak,afiş ve pankart asmak,
g) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
h) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya,kapı,duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,
i) Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak,yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.

Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 9
  
Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hakaret etmek,
b) Tek başına veya toplu olarak,yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak,yayınlar yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere teşebbüs etmek,
c) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot,işgal,engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak,
d) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
e) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya ,kapı,duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,
g) Hırsızlık yapmak,
h) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
i) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,
j) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak,toplantı veya törenlere katılmak.
k) Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek,zarar vermek veya tahrip etmek,
l) Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak,bunları çoğaltmak,dağıtmak,
m) Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek.

Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 10
   Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak,görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,
b) Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur,sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot ,işgal ,engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak,bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
c) Yüksekçğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş ,pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak,çoğaltmak,dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yamak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,
d) Bir kimseyi veya grubu tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak.
e) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
f) Uyuşturucu madde kullanmak,taşımak,bulundurmak veya ticaretini yapmak,
g) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
h) "6136 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek,ateşli silahlarla,mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri ,patlayıcı maddeleri taşımak,yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,
i) Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb. kuruluşlar teşkil etmek,
j) Sınavlarda tehditle kopya yapmak,kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak,kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
k) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
l) Irza tecavüz etmek,
m) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,
n) Derslere veya sınavlara girilmesine,ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak,dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
o) Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,
p) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

Öngörülmemiş Disiplin Suçları:
Madde11
   Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Disiplin Suçunun Tekerrürü:
Madde 12
  
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.