Yabancı Diller Yönergesi

 

Yabancı Diller Yönergesi  (Eylül/2017)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi’nde yabancı dil öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge lisans alanı Yabancı Dil eğitimi olan bölümler hariç, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen yabancı dil hazırlık sınıfı ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri eğitim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununun, 44. ve 49’uncu maddeleri ile 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) İYS-GÜZ: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

 c) İYS-KIŞ: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

d) İYS-BAHAR: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,

e) Modül (Kur/Düzey): Her bir dil seviyesinin öğretimi için düzenlenmiş 6 ila 9 haftalık eğitim-öğretim süresini,

f) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

 

Madde 5 – Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programının açılmasına ilişkin öneri ilgili birimin talebi, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun görüşü, Senato’nun kararı uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

 

Eğitim Süresi

 

Madde 6 – i. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı bir yıldır ve bu süre ön lisans ve lisans programlarında öngörülen eğitim-öğretim sürelerine dahil değildir. Yabancı dil hazırlık programlarının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır. Hazırlık eğitim-öğretimi ile ilgili akademik takvim Yüksekokul kurul kararı ve üniversite senatosunun onayı ile belirlenir.

 

ii. Yabancı dil hazırlık sınıfı programında görülen haftalık ders saati 20 saatten ve bir yarıyılda görülen ders yükü 300 saatten daha az olamaz. Bu sayı öğrencilerin eğitime başlama düzeylerine göre değişiklik gösterir.

 

iii. Yabancı dil hazırlık sınıfında üç düzeyde dil eğitimi verilir. Bu düzeyler A1 (başlangıç), A2 (temel)ve B1 (orta-altı) düzeylerdir. B1 düzeyinde hem genel ve hem akademik İngilizce eğitimi verilir.

 

iv. Yabancı dil hazırlık sınıfı programında modüler (kur) sistem uygulanır. Eğitim her biri en az 6 en fazla 9 hafta süreli toplam dört modül (A1, A2, B1 Genel ve B1 Akademik) üzerinden verilir. Hazırlık Programına A1 düzeyinde başlayan öğrencilerin sırasıyla A2 ve B1 düzeylerine devam etmeleri ve her bir modülün “modül sonu sınavı”ndan başarılı olmaları gerekir. Herhangi bir modülde başarısız olan öğrenci ilgili modülü tekrar eder ve başarılı olması durumunda bir üst modüle geçer. B1 modülünü başarıyla tamamlayan öğrenciler İYS-BAHAR sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

v. Hazırlık programına B1 modülüyle başlayan öğrencilerin İYS-KIŞ sınavına girme hakları vardır.

 

Eğitim Türü

Yabancı Dil Hazırlık programında iki tür eğitim söz konusudur: zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı (Madde-7) ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programı (Madde-8).

 

Madde 7 – Eğitim programı kapsamındaki derslerin tamamı (%100) veya bir kısmı (en az %30) yabancı dille yapılan bölümlerde hazırlık eğitimi zorunludur.

 

Madde 8 – i. Eğitim programı kapsamındaki derslerin tamamı Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilir.

 

ii. Eğitim dili Türkçe olan programları uygulayan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kazanıp hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirirler.

 

iii. İsteğe bağlı hazırlık için başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içerisinde hazırlık sınıfına kaydedilirler.

 

iv. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilgili fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu akademik takviminde belirlenen ders ekleme bırakma haftasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi haklarından vazgeçip hak kazandıkları birime geçebilirler.

 

v. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına devam eden öğrenciler ara dönemde yapılan İYS-KIŞ sınavına giremezler.

 

vi. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler. Bölümlerine geçerek mezun oluncaya kadar ortak zorunlu İngilizce derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

vii. Yeterlik sınavından 65 ve üstü not alan öğrenciler isteğe bağlı hazırlık programına devam edemezler ve notları sisteme girilmez. Sadece Hazırlık eğitimine devam edip İYS-Bahar ve/veya İYS-Güz sınavlarında başarılı olan isteğe bağlı hazırlık öğrencilerinin sisteminde hazırlık okudukları ve başarılı olduklarına dair bilgi yer alır.

 

viii. İsteğe bağlı hazırlık programına katılan öğrencilere bu Yönerge hükümleri uygulanır.

 

Devam Zorunluluğu

Madde 9 – i. Yabancı dil hazırlık programında bir yıl boyunca yapılan derslerin %80’ine devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Öğretim elemanlarının öğrencilere izin verme yetkisi yoktur.

 

ii. Devamsızlık durumu her modül için ayrı ayrı hesaplanır ve öğrenciler ilgili modülde yapılan derslerin %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Modülün devamsızlık limitini aşan öğrenciler ilgili modülden başarısız kabul edilirler ve modülü tekrar etmeleri gerekir.

 

iii. Modüllerde yapılan devamsızlıkların toplamı bir eğitim-öğretim yılı içinde yapılan toplam ders saatinin %80’ini aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır. Devamsız olan öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan Kış Yeterlik ve/veya Bahar Yeterlik sınavlarına girme haklarını kaybederler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan İYS-GÜZ ve/veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda yapılan İYS-KIŞ sınavına girebilirler.

 

iv. Öğrenciler başlangıç seviyelerine göre belli ders saati dil eğitimini tamamlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, eğitim-öğretim yılına A1 ve A2 düzeyinde başlayan öğrenciler toplam dört; B1 düzeyinde başlayan öğrenciler toplam iki modüle devam etmekle yükümlüdür. İlgili sayıda modüle devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalır.

 

v. Devam durumu her modülün sonunda ve her yarıyılın sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere ilan edilir.

 

Yeterlik Sınavı

Madde 10i. Hazırlık sınıfı İngilizce Yeterlik Sınavları öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 (orta-altı) düzeyinde olup olmadıklarını ölçer. Yeterlik sınavından 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

 

ii. Devam ettikleri eğitim-öğretim yılında tamamlanması gerekli modüllerin her birini 85 ve üstü not alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin yeterlik sınavına girmesine gerek yoktur.

 

iii. İngilizce yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında (İYS-GÜZ), güz yarıyılı sonunda (İYS-KIŞ) ve bahar yarıyılı sonunda (İYS-BAHAR) olmak üzere toplam üç kez düzenlenir:

 

  1. İYS-GÜZ: i. Güz Yeterlilik Sınavı Hazırlık Programından sorumlu olan tüm yeni kayıtlı öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında düzenlenir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altında not alan öğrenciler, seviye tespit sınavı notlarına göre başlangıç (A1), temel (A2), orta-altı düzey (B1) kurlarına yerleştirilir. Bu kurların puan aralıkları Yabancı Diller Yüksekokulu değerlendirmesiyle belirlenir.

 

ii. Hazırlık programına devam etmiş ancak başarısız olmuş eski kayıtlı öğrenciler İYS-GÜZ sınavında 65 ve üstü not aldıklarında başarılı kabul edilirler.

 

  1. İYS-KIŞ: Kış Yeterlilik Sınavı Güz yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 modülünde başlamış ve ilgili modülleri başarıyla tamamlamış öğrenciler ile hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamamış eski kayıtlı öğrenciler girebilir. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler, Hazırlık programına Bahar yarıyılında da devam ederler.

 

  1. İYS-BAHAR: Bahar Yeterlilik Sınavı Bahar yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılında %80 devam şartını yerine getirmiş ve B1 modülünü başarıyla tamamlamış öğrenciler girebilir. B1 modülüne devam etmeyen/başarıyla tamamlamayan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar.

 

 

Yeterlik

 

Madde 11 -  i. Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık Programından muaftır:

a) Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler,

 

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

 

c) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache”,.. vb.) Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğerliğini kabul ettiği sınavlardan üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,

 

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (c) bendindeki sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,

 

e) Kocaeli Üniversitesi veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki başka bir üniversitede en az B1 düzeyinde İngilizce hazırlık eğitimi görüp başarılı olmuş öğrenciler,

 

ii. 11. maddenin (c), (d) ve (e) fıkraları kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemesi şarttır.

 

iii. 11. maddenin (b), (c), (d) ve (e) fıkraları kapsamına giren koşullardan herhangi birisini sağlayan öğrenciler, ilgili belgelerini ekte sundukları bir dilekçe ile Yüksekokul Bölüm sekreterliğine başvuruda bulunurlar. Yüksekokul kurulu tarafından denkliği kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

 

Sınavlar
 

Madde 12 – i. Sınavlar  yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

 

ii. Bilgi yoklama sınavları dışındaki tüm sınavların tarihleri  Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az 15 gün öncesinden veya akademik takvimde ilan edilir.

 

iii. Sınav sonuçları sınavı izleyen 7 iş günü içinde ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce saklanır.

 

iv. Öğrenciler, ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz durumunda Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları geçerlidir.

 

v. Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için üç tip sınav uygulanır:

a) Bilgi yoklama sınavları: Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda yapılır. Sınavların gün ve saati önceden belirtilmeden tüm sınıflarda aynı anda ve ders saati içerisinde uygulanır. Telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci 0 (sıfır) alır.

 

b) Portfolyo uygulaması: Öğrencilerin dil gelişimlerinin kendileri ve öğretim elemanları tarafından takip edilmesini sağlamak üzere yıl boyunca yaptıkları yazma, sunum, proje vb çalışmalarını biriktirdikleri bir dosya hazırlamaları gereklidir. Dosyadaki çalışmalar süreç içinde tek tek ve modül sonlarında bütün olarak değerlendirilir.

 

c) Modül sonu sınavları: Her modülün sonunda uygulanır. Sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli raporu ve mazereti olan öğrenciler için bu Yönergenin 13. maddesinde belirtilen esaslar geçerlidir.

 

d) Yeterlik sınavları: Madde 10 ve 11’de yer alan şartlar geçerlidir.

 

Mazeret Sınavı

Madde 13 -  Mazeret sınavı modül sonu sınavları için geçerlidir. Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 7 iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunca karara bağlanır.

 

i. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.

 

ii. Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

 

iii. Mazeret sınavları Bölüm Başkanlığınca belirlenen program çerçevesinde yapılır.

 

Başarısızlık

Madde 14 - Yabancı Dil Hazırlık Programında "K" alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Hazırlık öğretimi programında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan Güz Yeterlik Sınavına (İYS-GÜZ) girebilirler. Bu sınavda başarılı olunamaması halinde:

 

a) Kısmen (%30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirerek yapılacak olan ilk Yeterlik sınavına (İYS-KIŞ) girerler.  Yeterlik sınavından başarılı oldukları takdirde hak kazandıkları yabancı dille verilen lisans programına devam ederler.  

 

b) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

 

c) İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim süresi sonunda başarılı olamasalar bile, ön lisans - lisans programlarına devam edebilirler. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yer alan zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

Başarı Notunun Hesaplanması ve Katsayıları

Madde 15 - Başarı notu, öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.

Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az "CC" ( Geçer ) olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.

    Başarı Notu

Katsayı

Puan

Başarı Derecesi

AA

4

90-100

Mükemmel

BA

3,5

85-89

Pekiyi

BB

3

80-84

İyi

CB

2,5

75-79

Orta

CC

2

65-74

Geçer

K

 

0-64

Başarısız

M

 

 

Muaf

D

 

 

Devamsız

N

 

 

Girmedi

Öğrenime Ara Verme İzni

 Madde 16 – Hazırlık Programında eğitim yıllıktır. Bu nedenle, kabul edilebilir geçerli bir mazereti olan Hazırlık Programı öğrencilerine yarıyıl izni verilemez, ancak bu öğrencilere bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sadece bir defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme hakkı verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik sınavına girerler, başarısız olan öğrenciler Hazırlık Programına devam ederler.

 

Kayıt Yenileme

Madde 17 - Kayıt yenileme konusunda ilgili yasa hükümleri ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili hükümleri esastır.

 

İkinci Öğretim

Madde 18 - İkinci Öğretim Hazırlık Programı hususunda bu Yönerge hükümlerine ek olarak Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ikinci öğretimle ilgili hükümleri esastır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Muafiyet

Madde 19 -  2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi çerçevesinde verilen "Zorunlu Yabancı Dil" eğitimi fakülte/konservatuar ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saatten,  iki yıl süreli meslek yüksekokullarında 2 yarıyıl haftada 2 saatten az olamaz.     

 

Madde 20 - “Ortak Zorunlu Yabancı Dil” derslerinin toplam AKTS kredi değeri fakülte/ konservatuar /yüksekokullarda toplam 8 veya 16, iki yarıyıl ders açılan meslek yüksekokullarında ise toplam 4 AKTS kredisidir.

 

Madde 21 - Yabancı Dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer. Seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

 

Madde 22 - Bir fakülte/konservatuar/yüksekokulda bir dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine üniversitenin bir başka biriminde devam ederler.

 

Muafiyet

Madde 23 i. Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık Programından muaftır:

a) i. Kocaeli Üniversitesi’nin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için her sene başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavdan 65 ve üstü not alan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

ii. Muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz ve muafiyet sınavı iptal edilmez.

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache”,.. vb.) Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğerliğini kabul ettiği sınavlardan üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (c) bendindeki sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar.

iii. 23. Maddenin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yılın geçmemesi şarttır.

iv. 23. maddenin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren koşullardan herhangi birisini sağlayan öğrenciler, ilgili belgelerini ekte sundukları bir dilekçe ile kendi Bölüm sekreterliklerine başvuruda bulunurlar. Denkliği kabul edilen öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

Madde 24- Zorunlu Yabancı Dil derslerinin eğitim – öğretim ve sınavları T.C. Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür.

Madde 25 – Bir eğitim-öğretim yarıyılındaki derslerin %70'ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu (final) sınavlarına alınmazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Bu Yönergede Yer Almayan Hususlar

Madde 26 - Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 27 - Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönerge ile eski yönerge yürürlükten kaldırılır.

 Yürütme

 

Madde 28 - Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

-----------------------o---------------------------

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliğini kazandırmak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yönetilen Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri ve Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönerge lisans alanı Yabancı Dil eğitimi olan bölümler hariç, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen Yabancı Dil Hazırlık Programı ve Ortak Zorunlu Yabancı Dil eğitim-öğretim esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı ve 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,
e) İYS-GÜZ: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
 f) İYS-KIŞ: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
g) İYS-BAHAR: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
h) İYS-YAZ: Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yaz öğretimi sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Muafiyet
Madde 5 -  2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi çerçevesinde verilen "Zorunlu Yabancı Dil" eğitimi fakülte/konservatuar ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saatten,  iki yıl süreli meslek yüksekokullarında 2 yarıyıl haftada 2 saatten az olamaz.    
Madde 6 – “Ortak Zorunlu Yabancı Dil” derslerinin toplam AKTS kredi değeri fakülte/konservatuar/yüksekokullarda toplam 8 veya 16, iki yarıyıl ders açılan meslek yüksekokullarında ise toplam 4 AKTS kredisidir.
Madde 7 - Yabancı Dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer. Seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.
Madde 8 - Bir fakülte/konservatuar/yüksekokulda bir dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine üniversitenin bir başka biriminde devam ederler.
Madde 9 -  Muafiyet
a) Kocaeli Üniversitesi’nin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet sınavından 65 ve üstünde not aldıkları takdirde zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
b) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan YDS’den 50 ve üstü, TOEFL IBT 50, TOEFL CBT 130, TOEFL PBT 450 ve üstü, 1390 tavan puanına sahip TOEIC sınavından 700–702 ve üstü, 990 tavan puanına sahip TOEIC sınavından 495 ve üstü, IELTS (tüm bileşenlerden ayrı ayrı) 5 ve üstü düzeyinde puan alanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
c) Muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz ve muafiyet sınavı iptal edilmez.
Madde 10- Zorunlu Yabancı Dil derslerinin eğitim – öğretim ve sınavları T.C. Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür.
Madde 11 – Bir eğitim-öğretim yarıyılındaki derslerin %70'ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu (final) sınavlarına alınmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar
Eğitim

Madde 12 - Hazırlık eğitim-öğretimi ile ilgili akademik takvim üniversite senatosunun onayı ile belirlenir. Yabancı Dil Hazırlık Programında görülen haftalık ders yükü 20 saatten ve bir yarıyılda görülen ders yükü 260 saatten daha az olamaz. Ara sınav günleri ders yapılmaz. Bilgi yoklama sınavları ders saatleri içerisinde gerçekleşir. Öğrencinin Hazırlık Programında geçirdiği öğrenim süresi kayıt olduğu ön lisans ve lisans programı için 2547 sayılı Kanunda veya ilgili yönetmeliklerde öngörülen sürelerin dışındadır. Yabancı Dil Programlarının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır. Yabancı Dil Hazırlık programında iki tür eğitim söz konusudur:
a) Eğitim dili kısmen (%30) yabancı dilde olan bölümler: Eğitim dili kısmen yabancı dilde olan bölümlerde hazırlık eğitimi zorunludur.
b) Eğitim dili Türkçe olan bölümler:  Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilir. Eğitim dili Türkçe olan programı uygulayan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kazanıp hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirirler. İsteğe bağlı hazırlık için başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içerisinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilgili fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu akademik takviminde belirlenen ders ekleme bırakma haftasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi haklarından vazgeçip hak kazandıkları birime geçebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programına katılan öğrencilere bu Yönerge hükümleri uygulanır.
Devam Zorunluluğu
Madde 13 - Yabancı dil hazırlık programında % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Öğretim elemanlarının öğrencilere bireysel olarak izin verme yetkisi yoktur. Devam durumu Bahar yarıyılının son haftasında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere ilan edilir. Devamsız olan öğrenciler devamsızlıktan kaldıkları eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan Kış Yeterlik (İYS-KIŞ) ve/veya Bahar Yeterlik (İYS-BAHAR) sınavlarına girme ve Yaz öğretimine katılma haklarını kaybederler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan Güz Yeterlik (İYS-GÜZ) ve/veya bir sonraki eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda yapılan Kış Yeterlik (İYS-KIŞ) sınavına girebilirler.

Yeterlik Sınavı

Madde 14 – i. Hazırlık sınıfı Yeterlik Sınavları öğrencilerin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Kriterlerine göre B1 düzeyinde olup olmadıklarını ölçer. Yeterlik sınavından 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık Programından muaf tutulurlar. Yeterlik sınavı her eğitim-öğretim yılı başında (İYS-GÜZ), güz yarıyılı sonunda (İYS-KIŞ), bahar yarıyılı sonunda (İYS-BAHAR) ve yaz öğretimi sonunda (İYS-YAZ) olmak üzere toplam dört kez düzenlenir:

ii. Devam ettikleri eğitim-öğretim yılında yıl içi notu 85 ve üstü olan öğrenciler doğrudan başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin yeterlik sınavına girmesine gerek yoktur.

a) İYS-GÜZ: i. Güz Yeterlilik Sınavı Hazırlık Programından sorumlu olan tüm yeni kayıtlı öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında düzenlenir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altında not alan öğrenciler, seviye tespit sınavı notlarına göre başlangıç (A1), orta-öncesi (A2), orta (B1) kurlarına yerleştirilir. Yeterlik sınavından 0-40 arası not alan öğrenciler A1, 41-54 arası not alan öğrenciler A2, 55-64 arası not alan öğrenciler B1 düzeyinde eğitim almaya başlarlar.

ii. Hazırlık programına devam etmiş ancak başarısız olmuş eski kayıtlı öğrenciler İYS-GÜZ sınavında 65 ve üstü not aldıklarında başarılı kabul edilirler.

b) İYS-KIŞ: Kış Yeterlilik Sınavı Güz yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılına B1 düzeyinde başlamış öğrenciler ve hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayamamış eski kayıtlı öğrenciler girebilir. Güz yarıyıl not ortalaması 50’in altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler, Güz yarıyılı notları Bahar dönemine aktarılarak Hazırlık programına Bahar yarıyılında da devam ederler.

c) İYS-BAHAR: Bahar Yeterlilik Sınavı Bahar yarıyılı sonunda düzenlenir. Bu sınava eğitim-öğretim yılına iki yarıyıl süreyle devam etmiş ve yıliçi not ortalaması 50 ve üstü olan öğrenciler girebilir. Yıliçi not ortalaması 50’nin altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar.

d) İYS-YAZ: Yaz Yeterlilik Sınavı yaz öğretimi sonunda düzenlenir. Bu sınava yaz öğretimine kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları karşılayanlar girebilir. Yaz öğretimi not ortalaması 50’in altında olan veya devam mecburiyetini yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava giremez. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından başarılı tutulurlar. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 64 ve altı not alan öğrenciler başarısız kabul edilirler. Yaz öğretimini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Güz Yeterlik ( İYS-GÜZ) sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlik

Madde 15 -  Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık Programından muaftır:
a) Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler,
b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
c) Yurt içi/dışı ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimleri sırasında ilgili yabancı dilde hazırlık öğretiminden başarılı olduklarını belgeleyenler,
d) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache”,.. vb.) Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğerliğini kabul ettiği sınavlardan üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,
e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (d) bendindeki sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,
f) 15. maddenin (c), (d) ve (e) fıkraları kapsamına giren sınavlarda alınan puanın ve/veya hazırlık öğretiminin değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı ve hazırlık öğretiminin tamamlandığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.
Sınavlar

Madde 16 - Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için üç tip sınav uygulanır:
a) Bilgi yoklama sınavları: Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda yapılır. Sınavların gün ve saati önceden belirtilmeden tüm sınıflarda aynı anda ve ders saati içerisinde uygulanır. Telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci 0 (sıfır) alır.
b) Ara sınav (vize): Her yarıyılda en az bir kez uygulanır. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Sınav günleri 15 gün öncesinden duyurulur. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli raporu ve mazereti olan öğrenciler için bu Yönergenin 18. maddesinde belirtilen esaslar geçerlidir.
c) Yeterlik sınavları: Madde 13 ve 14’te yer alan şartlar geçerlidir.
Sınavların Yapılışı
Madde 17 - Sınavlar  yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.
Sınav Tarihlerinin İlanı
Madde 18 - Bilgi yoklama sınavları dışındaki tüm sınavların tarihleri  Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az 15 gün öncesinden ilan edilir.
Mazeret Sınavı
Madde 19 
a) Mazeret sınavı ara sınavlar için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
b) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.
c) Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 7 iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.
d) Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.
e) Mazeret sınavları Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca belirlenen program çerçevesinde yapılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 20 - Sınav sonuçları sınavı izleyen 7 iş günü içinde ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce saklanır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 21 – Öğrenciler, ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz durumunda Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları geçerlidir.
Başarı Notunun Hesaplanması ve Katsayıları
Madde 22 - Başarı notu, öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur.
Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az "CC" ( Geçer ) olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.
                                                         
Başarı Notu Katsayı Puan Başarı Derecesi
AA 4 90–100 Mükemmel   
BA 3.5 85–89 Pekiyi
BB 3 80–84 İyi
CB 2.5 75–79 Orta
CC 2 65–74 Geçer
K   0–64 Başarısız
M     Muaf
D     Devamsız
N     Girmedi
 Başarısızlık
Madde 23 - Yabancı Dil Hazırlık Programında "K" alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Hazırlık öğretimi program sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan Güz Yeterlik Sınavına (İYS-GÜZ) girebilirler. Bu sınavda başarılı olunamaması halinde:
a) Kısmen (%30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirerek yapılacak olan ilk Yeterlik sınavına (İYS-KIŞ) girerler.  Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 65 ve üstü not alarak başarılı oldukları takdirde hak kazandıkları yabancı dille verilen lisans programına devam ederler. 
b) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.
c) İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim süresi sonunda başarılı olamasalar bile, ön lisans - lisans programlarına devam edebilirler. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yer alan zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.
 Öğrenime Ara Verme İzni
 Madde 24 - Kabul edilebilir geçerli bir mazereti olan Hazırlık Programı öğrencilerine yarıyıl izni verilemez, ancak bu öğrencilere bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sadece bir defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme hakkı verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak Yeterlik sınavına girerler, başarısız olan öğrenciler Hazırlık Programına devam ederler.
Kayıt Yenileme
Madde 25 - Kayıt yenileme konusunda ilgili yasa hükümleri ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili hükümleri esastır.

İkinci Öğretim
Madde 26 - İkinci Öğretim Hazırlık Programı hususunda bu Yönerge hükümlerine ek olarak Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ikinci öğretimle ilgili hükümleri esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bu Yönergede Yer Almayan Hususlar
Madde 27 - Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik, Yabancı Diller Yüksekokulu Yaz Öğretimi Yönergesi ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 28 - Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosunun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönerge ile eski yönerge yürürlükten kaldırılır.
 Yürütme
Madde 29 - Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 VE ÖNCESİ DÖNEMLER

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilme yeterliliğini kazandırmak amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimlerince yönetilen Ortak Zorunlu Yabancı Dil dersleri ve Yabancı Dil Hazırlık sınıflarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge lisans alanı Yabancı Dil eğitimi olan bölümler hariç, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine verilen Yabancı Dil Hazırlık Programı ve Ortak Zorunlu Yabancı Dil eğitim-öğretim esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı ve 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri ve Muafiyet

Madde 4 -  2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesi çerçevesinde verilen "Zorunlu Yabancı Dil" eğitimi fakülte/konservatuar ve dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda en az 2 yarıyıl, en fazla 4 yarıyıl olmak üzere haftada 4 saatten,  iki yıl süreli meslek yüksekokullarında 2 yarıyıl haftada 2 saatten az olamaz.     

Madde 5 - "Zorunlu Yabancı Dil" derslerinin toplam kredi değeri fakülte/konservatuar/yüksekokullarda toplam 8 veya 16 kredi, iki yarıyıl ders açılan meslek yüksekokullarında ise toplam 4 kredidir.

Madde 6 - Yabancı Dil öğretimi İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılır. Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptırırken bu dillerden birini seçer. Seçtikleri dilin ortaöğretimde aldıkları dil olması zorunlu değildir.

Madde 7 - Bir fakülte/konservatuar/yüksekokulda bir dilde ders açılması için o dili en az 10 öğrencinin seçmesi gerekir. Sayının az olması halinde ilgili birimin kararıyla, öğrenciler ders açılan dillerden birini alır veya seçtikleri dilin derslerine üniversitenin bir başka biriminde devam ederler.

Madde 8 -  Muafiyet

a) Kocaeli Üniversitesi’nin Zorunlu Hazırlık Sınıfı olmayan fakülte/konservatuar/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler muafiyet sınavından 65 ve üstünde not aldıkları takdirde zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

b) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan KPDS ve ÜDS’den 50 ve üstü, TOEFL IBT 50, TOEFL CBT 130, TOEFL PBT 450 ve üstü, 1390 tavan puanına sahip TOEIC sınavından 700–702 ve üstü, 990 tavan puanına sahip TOEIC sınavından 495 ve üstü, IELTS (tüm bileşenlerden ayrı ayrı) 5 ve üstü düzeyinde puan alanlar zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

c) Muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilere yeni bir sınav açılmaz ve muafiyet sınavı iptal edilmez.

Madde 9- Zorunlu Yabancı Dil derslerinin eğitim – öğretim ve sınavları T.C. Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür.

Madde 10 – Bir eğitim-öğretim yarıyılındaki derslerin %70'ine devam zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl sonu (final) sınavlarına alınmazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Eğitim-Öğretimi ile İlgili Esaslar

Eğitim

Madde 11 - Eğitim-öğretimle ilgili akademik takvim üniversite senatosunca belirlenir. Yabancı Dil Hazırlık Programında görülen haftalık ders yükü 20 saatten ve bir yarıyılda görülen ders yükü 260 saatten daha az olamaz. Ara sınav günleri ders yapılmaz. Bilgi yoklama sınavları ders saatleri içerisinde gerçekleşir. Öğrencinin Hazırlık Programında geçirdiği öğrenim süresi kayıt olduğu önlisans ve lisans programı için 2547 sayılı Kanunda veya ilgili yönetmeliklerde öngörülen sürelerin dışındadır. Yabancı Dil Programlarının süresi azami iki eğitim-öğretim yılıdır. Yabancı Dil Hazırlık programında iki tür eğitim söz konusudur:

a) Eğitim dili kısmen (%30) yabancı dilde olan bölümler: Eğitim dili kısmen yabancı dilde olan bölümlerde hazırlık eğitimi zorunludur.

b) Eğitim dili Türkçe olan bölümler:  Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilir. Eğitim dili Türkçe olan programı uygulayan fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kazanıp hazırlık eğitimi programına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirirler. İsteğe bağlı hazırlık için başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içerisinde hazırlık sınıfına kaydedilirler. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilgili fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulu akademik takviminde belirlenen ders ekleme bırakma haftasında isteğe bağlı hazırlık eğitimi haklarından vazgeçip hak kazandıkları birime geçebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programına katılan öğrencilere bu Yönerge hükümleri uygulanır.

Devam Zorunluluğu
 

Madde 12 - Yabancı dil hazırlık programında % 80 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Devam durumu yılın son haftasında Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından öğrencilere ilan edilir. Devamsız olan öğrenciler yıl sonu sınavlarına girme haklarını kaybederler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan muafiyet sınavına girebilirler.
 

Muafiyet Sınavı

Madde 13 - Bu sınav Hazırlık Programından sorumlu olan tüm öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir kez düzenlenir. Muafiyet sınavından 100 üzerinden 65 altında not alan öğrenciler, notlarına göre başlangıç, orta-öncesi, orta veya ileri düzey kurlarına yerleştirilir. Bu kurların puan aralıkları Yabancı Diller Yüksekokulunun değerlendirmesiyle belirlenir.

Muafiyet

Madde 14 -  Aşağıda durumları tanımlanan öğrenciler Hazırlık Programından muaftır:

a) Muafiyet sınavından 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi de Langue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache”,.. vb.) Yüksek Öğretim Kurulu’nun eşdeğerliğini kabul ettiği sınavlardan üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (c) bendindeki sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden üniversite senatosunun belirlediği 65 ve üstü puana eşdeğer puan alanlar,

e) 14. maddenin (c) ve (d) fıkraları kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şarttır.

 

Sınavlar
 

Madde 15 - Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için üç tip sınav uygulanır:

a) Bilgi yoklama sınavları: Yıl boyunca ara sınavların olmadığı haftalarda yapılır. Sınavların gün ve saati önceden belirtilmeden tüm sınıflarda aynı anda ve ders saati içerisinde uygulanır. Telafisi yoktur. Sınava girmeyen öğrenci 0 (sıfır) alır.

b) Ara sınav (vize): Her yarıyılda en az bir kez uygulanır. Ara sınav günlerinde ders yapılmaz. Sınav günleri 15 gün öncesinden duyurulur. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar 0 (sıfır) almış kabul edilir. Geçerli raporu ve mazereti olan öğrenciler için bu Yönergenin 18.  maddesinde belirtilen esaslar geçerlidir.

c) Yarıyıl (yarı-final) ve program sonu (final) sınavları: Öğrencilere birinci dönem (güz dönemi) sonunda yarı-final ve ikinci dönem (bahar dönemi) sonunda da program sonu sınavı (final) uygulanır. Final sınavına sadece devam mecburiyetini yerine getiren öğrenciler katılabilirler. Öğrenciler yıl içi başarı notu ne olursa olsun program sonu (final) sınavından en az 65 puan almalıdırlar.

Sınavların Yapılışı

Madde 16 - Sınavlar  yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların yapılış şekli Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Böyle bir duyuru yapılmazsa sınavlar yazılı olarak yapılır.

Sınav Tarihlerinin İlanı

Madde 17 - Bilgi yoklama sınavları dışındaki tüm sınavların tarihleri  Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca sınavlardan en az 15 gün öncesinden ilan edilir.

Mazeret Sınavı

Madde 18  

a) Mazeret sınavı ara sınav, yarıyıl sonu (yarı-final) ve program sonu (final) sınavları için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

b) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık kurumlarınca verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır.

c) Mazerete gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

d) Türkiye’yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

e) Mazeret sınavları Temel İngilizce Bölüm Başkanlığınca belirlenen program çerçevesinde yapılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 19 - Sınav sonuçları sınavı izleyen 7 gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü onayı ile başarı yüzdesi ve tarihi yazılarak ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl süre ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce saklanır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 20 - Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç 7 gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler. İtiraz durumunda Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları geçerlidir.
 

Başarı Notunun Hesaplanması ve Katsayıları

Madde 21 - Başarı notu, öğrencinin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlayıp tamamlamadığının tespitinde esas alınacak nottur. Başarı notu, Yabancı Dil Hazırlık Programında verilen tüm bilgi yoklama sınavlarının % 15’i, ara sınavların ortalamasının % 15’i, sınıf içi başarı notunun %10’u ve birinci yarıyıl sonunda verilecek yarıyıl sonu sınavının % 10’u toplanıp program sonu sınavının % 50’si eklenerek hesaplanır.

Öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programını başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması koşulu ile başarı notunun en az "CC" ( Geçer )  olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir.

                                                         

Başarı Notu Katsayı Puan Başarı Derecesi

AA

4

90–100

Mükemmel    

BA

3.5

85–89

Pekiyi

BB

3

80–84

İyi

CB

2.5

75–79

Orta

CC

2

65–74

Geçer

K

 

0–64

Başarısız

M

 

 

Muaf

D

 

 

Devamsız

N

 

 

Girmedi

 

Başarısızlık

Madde 22 - Yabancı Dil Hazırlık Programında "K" alan öğrenciler başarısız sayılırlar. Hazırlık öğretimi program sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında açılan muafiyet sınavına girebilirler. Öğrencilerin bu sınavlarda başarılı olamaması halinde:

a) Kısmen (%30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ilave bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirerek yapılacak olan ilk muafiyet sınavına girerler.  Muafiyet sınavından başarılı oldukları takdirde hak kazandıkları yabancı dille verilen lisans programına devam ederler.  

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

 

b) İsteğe Bağlı Hazırlık Programına kayıt yaptıran öğrenciler eğitim süresi sonunda başarılı olamasalar bile, ön lisans - lisans programlarına devam edebilirler. Ancak 2547 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yer alan zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

 

Öğrenime Ara Verme İzni
 

Madde 23 - Kabul edilebilir geçerli bir mazereti olan Hazırlık Programı öğrencilerine yarıyıl izni verilemez, ancak bu öğrencilere bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile sadece bir defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenime ara verme hakkı verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılı başında açılacak muafiyet sınavına girerler, başarısız olan öğrenciler Hazırlık Programına devam ederler.

 

Kayıt Yenileme

Madde 24 - Kayıt yenileme konusunda ilgili yasa hükümleri ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ilgili hükümleri esastır.

 

İkinci Öğretim

Madde 25 - İkinci Öğretim Hazırlık Programı hususunda bu Yönerge hükümlerine ek olarak Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ikinci öğretimle ilgili hükümleri esastır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 26 - Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından Yabancı Dil Hazırlık Programından muafiyet veya başarı belgesi getirmedikleri takdirde Yabancı Dil Hazırlık Programından sorumlu tutulurlar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Bu Yönergede Yer Almayan Hususlar

Madde 27 - Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönerge 2011–2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 29 -Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.